Obhajoby diplomových prác v LS 2019

Napísal Roman Pašteka, v Aktuality

Obhajoby diplomových prác na Katedre aplikovanej a environmentálnej geofyziky, utorok 4. júna 2019 o 9.00 hod.:

Bc. Dominika Godová:
KONTAKT ČESKÉHO MASÍVU A ZÁPADNÝCH KARPÁT: HUSTOTNÉ MODELOVANIE PROFILU CEL09

Bc. Ondrej Čangel:
DETEKCIA PODDOLOVANÉHO ÚZEMIA GEOFYZIKÁLNYMI METÓDAMI NA LOKALITE BAŇA ČÁRY, A.S.

Trackback von deiner Website.