Štúdium

imageŠtudijný program Aplikovaná a environmentálna geofyzika ako nedeliteľná súčasť geologických vied je krajným odborom, s nepriamym určovaním širokého spektra geologických štruktúr na základe fyzikálnych vlastností horninového prostredia a ich odrazu v geofyzikálnych poliach.
Podľa skúmaného fyzikálneho parametra využíva metódy:

  • seizmické, geoelektrické a elektromagnetické
  • gravimetriu, magnetometriu
  • rádiometriu a metódy jadrovej geofyziky
  • karotáž (meranie vo vrtoch)
  • geotermiku
  • štúdium petrofyzikálnych vlastností.

Strategický význam má najmä pri vyhľadávaní ropy a plynu, nezastupiteľnú úlohu pri štúdiu hlbinnej (globálnej) a regionálnej stavbe, využíva sa pri prieskume rudných a nerudných surovín, v hydrogeológii a inžinierskej geológii.

Jej významný podiel je tiež v environmentálnej geológii, najmä pri určovaní a mapovaní seizmogénnych zón, neotektoniky recentnej dynamiky a pri určovaní antropogénnych vplyvov na životné prostredie, najmä vplyvov znečistenia, tiež skládok odpadu a najmä úložísk rádioaktívneho odpadu.

 

Učebné texty