O nás

Aplikovaná geofyzika je súčasťou vied, ktoré merajú a vyhodnocujú fyzikálne polia Zeme a zameriava sa na ich štúdium s cieľom riešenia stavby litosféry – od prvých centimetrov pod zemským povrchom až do hĺbok rádovo stoviek kilometrov. Jej úlohou je detekcia a popis rôznych podpovrchových objektov – ide najmä o geologické, pedologické, hydrogeologické, ložiskové, archeologické a antropogénne štruktúry.

Strategický význam má aplikovaná geofyzika najmä pri prieskume rudných a nerudných surovín, ďalej pri vyhľadávaní ropy a plynu, nezastupiteľnú úlohu pri štúdiu hlbinnej (globálnej) a regionálnej stavbe, využíva sa aj v hydrogeológii a inžinierskej geológii. Jej významný podiel je tiež v ekológii a environmentálnej geológii, najmä pri určovaní a mapovaní seizmogénnych zón, neotektoniky recentnej dynamiky a pri určovaní antropogénnych vplyvov na životné prostredie, najmä vplyvov znečistenia, tiež skládok odpadu a najmä úložísk rádioaktívneho odpadu.

Študijný program Aplikovaná a environmentálna geofyzika ako nedeliteľná súčasť geologických vied je krajným odborom, s nepriamym určovaním širokého spektra geologických štruktúr na základe fyzikálnych vlastností horninového prostredia a ich odrazu v geofyzikálnych poliach.
Podľa skúmaného fyzikálneho parametra využíva metódy:

  • seizmiku, geoelektriku a elektromagnetiku,
  • gravimetriu, magnetometriu,
  • rádiometriu a metódy jadrovej geofyziky,
  • karotáž (meranie vo vrtoch),
  • geotermiku,
  • štúdium petrofyzikálnych vlastností.

Naša katedra/oddelenie je jediným školiacim pracoviskom aplikovanej a environmentálnej geofyziky v Slovenskej Republike v rámci dvoch vyšších stupňoch VŠ vzdelania – v rámci magisterského a doktorandského štúdia. Zabezpečuje výuku metód poznávania fyzikálnych prejavov horninového prostredia: gravimetrie, magnetometrie, geoelektriky, seizmiky, rádiometrie, termometrie a karotáže. Súčasťou štúdia je výuka aplikácie týchto metód pri poznávaní litosféry, riešení úloh v regionálnej, ložiskovej a inžinierskej geológii, hydrogeológii, environmentalistike a pri riešení špeciálnych problémov pri štúdiu stavby horninového prostredia.Vedecká práca katedry sa orientuje na interpretáciu a syntézu geofyzikálnych údajov pre účely riešenia stavby a tektonického vývoja Západných Karpát a ich vzťah k okolitým alpsko-panónskymi štruktúram a na práce spojené s problémami využívania a ochrany neživej prírody, často v oblasti tzv. povrchovej geofyziky. Tieto práce sa zameriavajú najmä na oblasť sledovania pohybu podzemnej vody pre účely hydrogeológie a inžinierskej geológie, na zisťovanie prítomnosti a pohybu tekutého znečistenia, na prieskum skládok odpadu a iných starých záťaží, na posúdenie stability základových pôd a zosuvných území, na prieskum a vyhľadávanie archeologických objektov, na prieskum ložísk surovín, na stanovenie radónového a radiačného rizika, detekcie nevybuchnutej munície a i.

levitra tablet in india